SUBITO


$text1"; } else { $text = eregi_replace("([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]#?/&=])", "\\1://\\2\\3", $text); $text = eregi_replace("(([a-zA-Z0-9_]|\\-|\\.)+@([^[:space:]]*)([[:alnum:]-]))", "\\1", $text); } return($text); } function iso($text) { $text = strtr($text, "", ""); return $text; } ?>

SUBITO jest serwisem online oferującym usługi w zakresie elektronicznego zamawiania i dostarczania tekstów artykułów znajdujących się w zbiorach bibliotek niemieckich i austriackich.

Dla swych Użytkowników (tj. osób posiadających kartę biblioteczną) Biblioteka Uniwersytecka prowadzi płatne dostarczanie dokumentów w ramach serwisu SUBITO (www.subito-doc.de), działając wyłącznie w profilu Subito Library Service.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami funkcjonowania Serwisu. Podstawową zasadą, w oparciu, o którą funkcjonuje SUBITO jest dostarczanie zamówionych tekstów "we właściwe miejsce, w ściśle określonym czasie".
W związku z tym termin realizacji zamówienia nie przekracza 72 godz. (tj. 3 dni), natomiast koszt sprowadzenia l dokumentu w wersji elektronicznej (artykułu do 20 stron) wynosi 3 Euro oraz 0,1 Euro za każdą następną stronę. Dodatkowo należy pokryć konieczną opłatę bankową. Niestety, od l stycznia 2003 r. Centrala Subito zmieniła zasady rozliczeń z dotychczasowych - rocznych, na - miesięczne. Bezpośrednim następstwem tego stało się znaczne podwyższenie kosztów obsługi bankowej, które wielokrotnie przekraczają koszt samego zamówienia.

Przy składaniu zamówienia zaleca się, aby dane bibliograficzne, podawane przez użytkownika w zamówieniu, pochodziły z Serwisu Subito. Odpowiedzialność za poprawność danych bibliograficznych pochodzących spoza Serwisu Subito - ponosi Użytkownik. Po ich sprawdzeniu - Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej przesyła zamówienie do sytemu SUBITO i powiadamia Użytkownika o rezultatach wyszukiwania.
Po pozytywnej realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika regulującego należność gotówką, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BU udostępnia materiały Użytkownikowi pod warunkiem uregulowania wskazanej należności w sposób określony w zawiadomieniu.

Aktualny cennik usług jest udostępniony pod wskazanym wyżej adresem systemu SUBITO.
UWAGA! Koszty obsługi bankowej będą dołączane przez Bibliotekę do obciążeń finansowych za usługę.

Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia:

*Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Autor/Autorzy:*
Tytuł artykułu:*
Tytuł czasopisma (innej publikacji), rok wyd., wol., strony:*
Oświadczam, że zamówienie jest zaakceptowane przez pełnomocnika Dziekana ds. finansowych/równorzędnego, a należności z tytułu obciążeń zostaną uregulowane po przedstawieniu faktury przez Bibliotekę Uniwersytecką, zgodnie z rozdzielnikiem. Przyjmuję do wiadomości, że ceny systemu subito mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zgadzam się na włączenie kosztów obsługi bankowej w ciężar faktury. Zamówienie będzie płatne z:
Znamiona funduszu:

Należność ureguluję gotówką.
Nr karty bibliotecznej (10 cyfr):*
Nr PESEL (11 cyfr):*
Imię i nazwisko:*
Wydział (Instytut):*
Adres pocztowy:
E-mail:*
Tel. (praca):

Tel. (dom):do góry