Czytelnia Główna Lectorium

Informacje ogólne

Czytelnia Główna (Lectorium) mieści się na parterze budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Karola Szajnochy 7/9, pok. nr 3.

Adres do korespondencji:

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Udostępniania Zbiorów
Czytelnia Główna
ul. Karola Szajnochy 7/9
50-076 Wrocław
tel.: 71 34 63 138
e-mail:


Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek godz. 8:00 - 20:00
sobota godz. 9:00 - 14:00
niedziela godz. 9:00 - 14:00

Zasady i warunki korzystania z czytelni określa regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, rozdział II Udostępnianie Zbiorów w Czytelniach.


Księgozbiór podręczny w Czytelni Głównej

 1. Księgozbiór podręczny Czytelni obejmuje wydawnictwa z dyscyplin wiedzy reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim. Są to przede wszystkim wydawnictwa o charakterze ogólnym, obejmującym długi przedział czasowy (podręczniki, monografie), a także encyklopedie, bibliografie, słowniki specjalistyczne, słowniki języka polskiego oraz obcojęzyczne,

 2. Księgozbiór podręczny Czytelni jest uszeregowany wg następujących działów:

  II - ekonomia, socjologia, polityka, IX - filozofia, psychologia,
  III - państwo i prawo, X - silesiaca,
  IV - nauka, kultura, oświata, XI - sztuka,
  V - historia, XII - religioznawstwo,
  VI - językoznawstwo, XIII - bibliotekoznawstwo,
  VII - literatura, XV - nauki lekarskie,
  VIII - nauki matematyczno-przyrodnicze, XVI - bibliografie, encyklopedie, słowniki

 3. Wydawnictwa księgozbioru Czytelni opatrzone są sygnaturami magazynowymi oraz dodatkowo sygnaturami wewnętrznymi Czytelni. Sygnatury Czytelni zawierają: symbol działu i numer książki (np. V 250, V 251, XVI 250, XVI 251 itd. ). Numery w obrębie poszczególnych działów wskazują miejsce ułożenia książek na półkach.

Zasady korzystania

 1. Kto może korzystać z Czytelni Głównej

  • osoby pełnoletnie posiadające aktualną kartę biblioteczną,

  • uczniowie szkół średnich – po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki.

 2. Zasady obowiązujące użytkowników Czytelni:

  • pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej, parasoli, teczek, plecaków, toreb, pokrowców na laptopy itp.,

  • pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza dokumentu uprawniającego do korzystania z Czytelni: aktualnej karty bibliotecznej oraz ważnego dokumentu tożsamości,

  • wpisanie się czytelnie do księgi odwiedzin, zachowanie ciszy, zakaz używania telefonów do prowadzenia rozmów, zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, napojów, oraz palenia.

   Uwaga: pracownicy ochrony mają prawo wyprosić z budynku Biblioteki użytkownika, który swoim zachowaniem łamie zapisy Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr lub narusza ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.

   Uwaga: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie prywatne pozostawione przez użytkowników bez nadzoru.

 3. Materiały biblioteczne udostępniane w Czytelni:

  • wydawnictwa z księgozbioru podręcznego Czytelni,

  • materiały biblioteczne z Oddziału Przechowywania Zbiorów Biblioteki,

  • zbiory sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,

  • w Czytelni można korzystać także z materiałów własnych. Należy zgłosić je dyżurującemu bibliotekarzowi,

   Uwaga: korzystanie z księgozbioru podręcznego Czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wykorzystaniu materiałów bibliotecznych należy oddać je dyżurującemu bibliotekarzowi. Ze zbiorów udostępnianych w Czytelni korzystać można tylko na miejscu.

   Uwaga: Użytkownicy mogą wnosić do Czytelni materiały własne wyłącznie w przezroczystych torbach foliowych, udostępnianych w szatni Biblioteki. Po zakończeniu pracy torby należy zwracać w szatni. Torby służą do użytku jedynie na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

 4. Zamawianie zbiorów magazynowych do Czytelni

  • zamówienia na materiały biblioteczne składa się drogą elektroniczną poprzez katalog online oraz katalogi zdigitalizowane Biblioteki,

  • jednorazowo do Czytelni można zamówić pięć woluminów książek. W przypadku wykorzystania przez użytkownika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których użytkownik korzystał,

  • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych mu materiałów bibliotecznych wyłącznie na miejscu w Czytelni oraz do ich zwrotu niezmienionym stanie.

   Uwaga: Zamówienia na materiały biblioteczne z księgozbiorów podręcznych oddziałów Biblioteki znajdujących się przy ul F. Joliot-Curie 12 realizowane są tylko w dni powszednie (bez sobót) do godz. 14:00. Zamówienia złożone po tej godzinie realizowane są w dniu następnym. Z zamówionych książek można skorzystać na miejscu w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej przy ul F. Joliot-Curie 12.

 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych w Czytelni

  • w Czytelni dostępna jest odpłatna usługa kserowania samoobsługowego z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 roku,

  • Użytkownicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia własnym aparatem (bez użycia lampy błyskowej), każdorazowo za zgodą dyżurującego bibliotekarza, z wyłączeniem zbiorów cennych, w złym stanie zachowania oraz z poszanowaniem prawa autorskiego,

  • u dyżurującego bibliotekarza można złożyć zamówienie na odpłatne wykonanie usług reprograficznych świadczonych przez Pracownię Reprograficzną Biblioteki przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. Opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

 6. Dla użytkowników w Czytelniach dostępne są:

  • stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów Biblioteki, m.in.: komputerowego i katalogów zdigitalizowanych,

  • stacjonarna lupa powiększająca tekst materiałów drukowanych (do wykorzystania bezpośrednio na stanowisku czytelniczym),

  • stanowiska przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych (tj. korzystających z wózków inwalidzkich, a także niedowidzących i/lub niedosłyszących – oprogramowanie komputerowe powiększające tekst, lektor czytający tekst wyświetlany na monitorze komputera oraz zestaw słuchawek). Na życzenie udostępniana jest klawiatura Braille’a.

  • w Czytelni Głównej przy ul. Szajnochy 7/9 działa punkt dostępowy sieci bezprzewodowej Eduroam. Sieć rozgłaszana jest pod nazwą "eduroam" i zapewnia pokrycie sygnałem całej Czytelni.
   Z sieci Eduroam mogą skorzystać studenci i pracownicy, posiadający dostęp do usługi Office365. Dane do logowania wyglądają tak samo jak dane do logowania do poczty, czyli: imie[kropka]nazwisko[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl i hasło.

Prolongata lub rezerwacja materiałów bibliotecznych w Czytelni

Materiały biblioteczne zamówione do Czytelni ze zbiorów magazynowych lub z księgozbiorów podręcznych oddziałów Biblioteki mogą być, na życzenie użytkownika – rezerwowane i prolongowane. Dzieła niewykorzystywane w ciągu trzech kolejnych dni odsyła się do magazynu lub właściwego oddziału Biblioteki.


do góry