Oddział Zbiorów Muzycznych

Profil zbiorów

W Oddziale są gromadzone wydawnictwa i rękopisy nutowe, książki i czasopisma o tematyce muzycznej. Zbiory druków i rękopisów nutowych posiadają bardzo zróżnicowany charakter, obejmując muzykę zarówno świecką jak i religijną, instrumentalną jak i wokalną od XV do XXI wieku, a wśród dzieł muzyki dawnej m.in. wybitną kolekcję włoskich wydań muzyki baroku. Wyróżniającą cechą zbiorów jest duży zasób muzyki śląskiej - co w połączeniu z bogatym zestawem literatury specjalistycznej XIX-XX wieku z tej dziedziny oraz licznymi tytułami niemieckich i śląskich czasopism muzycznych powoduje, iż zbiory muzyczne (wespół ze zbiorami specjalnymi innych oddziałów zbiorów specjalnych i zbiorami śląsko-łużyckimi) mogą stanowić najlepsze na świecie zaplecze naukowe do badań historii muzyki - zwłaszcza Śląska, a także całej Środkowej Europy. Na uwagę zasługuje również bardzo dobry zestaw dawniejszych i współczesnych wydawnictw o charakterze encyklopedycznym i bibliograficznym z dziedziny muzyki, zapewniający czytelnikom dogodny warsztat pracy.
Biblioteka jest członkiem IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) od 1963 r. http://www.iaml.info/


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Zbiorów Muzycznych należy:

  • prowadzenie inwentarza,

  • opracowywanie zbiorów,

  • udostępnianie zbiorów do Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz na wystawy krajowe i zagraniczne,

  • ewidencja udostępnianych zbiorów,

  • prace magazynowe, ochrona zbiorów,

  • opracowanie kwerend i informowanie o zbiorach,

  • prowadzenie katalogu, kartotek i księgozbioru podręcznego,

  • współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów,

  • współorganizowanie wystaw,

  • dyżury i pomoc merytoryczna w Czytelni Zbiorów Specjalnych.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych:
:: realizacja zamówień do godziny 14:00 (zbiory specjalne) oraz do godziny 14:30 (zbiory ogólne)
:: zamówienia złożone po tych godzinach zrealizowane będą następnego dnia
:: szczegółowe zasady udostępniania określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Zbiorów Muzycznych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 425
e-mail:


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Mirosław Osowski71 37 52 425
mgr Izabela Baron 71 37 52 952
Joanna Konopczak 71 37 52 952
mgr Beata Krzywicka 71 37 52 952


do góry