Terms and abbreviations glossary (Polish version only)

Afiliacja - macierzysta jednostka (uczelnia, instytucja etc.) autora publikacji.

Baza cytowań - baza danych zawierająca informacje o publikacjach, które powołują się (cytują) wskazaną pracę, np. SCI, Google Scholar.

Bibliografia - spis (wykaz) dokumentów (książek, artykułów z czasopism etc.) uporządkowany (np. alfabetycznie) według ustalonych kryteriów w celu spełnienia określonych zadań informacyjnych.

Bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) - spis (wykaz) dokumentów (książek, artykułów z czasopism etc.) wykorzystanych w danej pracy (dysertacji naukowej, pracy magisterskiej etc.) uporządkowany według przyjętych norm.

Cytowanie - powoływanie się na lub bezpośrednie przytaczanie informacji, danych lub wypowiedzi zawartych w innych publikacjach.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - baza danych zawierająca pełne teksty artykułów z czasopism naukowych ogólnodostępnych w Internecie na zasadzie Open Access.

ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) - ośrodek naukowy udostępniający narzędzia pozwalające prowadzić badania wymagające wielkoskalowych obliczeń komputerowych polskiemu środowisku naukowemu. Instytucja ta pełni również funkcję krajowego centrum udostępniania naukowych baz danych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN).

Immediacy Index (II) - współczynnik szybkości oddziaływania, który wyraża stosunek cytowań artykułów w roku ich publikacji, do liczby artykułów opublikowanych w tym samym roku w danym czasopiśmie.II wskazuje cytowania publikacji z danego czasopisma i jest zamieszczany w bazie Journal Citation Reports

Impact Factor (IF) - współczynnik oddziaływania i prestiżu czasopisma naukowego ustalany na podstawie średniej cytowań przypadających na jeden artykuł z danego czasopisma w ciągu ostatnich 2 lat. IF wskazuje częstotliwość cytowania publikacji z danego czasopisma i jest zamieszczany w bazie Journal Citation Reports.

Indeksu Hirscha (IH) - liczba publikacji cytowanych co najmniej h razy. Indeks ten uwzględnia faktyczną ilość cytowań prac (publikacji) osoby lub jednostki naukowej i może być stosowany do oceny dorobku naukowego osoby, zespołu naukowego, jednostki organizacyjnej czy dyscypliny naukowej.

ISBN (International Standard Book Number = Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) - unikatowy kod nadawany każdemu współczesnemu wydawnictwu zwartemu służący do identyfikacji wydawcy i jego książek.

Thomson Web of Science - baza danych zawierająca opisy bibliograficzne i abstrakty z czasopism naukowych z zakresu astronomii, rolnictwa, biochemii, chemii, matematyki, zoologii, fizyki, psychologii i in. Baza zawiera również alerty cytowań oraz możliwość korzystania z programu EndNote Web, które to funkcje są dostępne po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie.

ISSN (International Standard Serial Number = Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego) - unikatowy kod nadawany każdemu współczesnemu wydawnictwu ciągłemu (czasopismu) wydawanemu zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej.

Journal Citation Reports - interdyscyplinarna baza danych służąca do oceny merytorycznej jakości czasopism m.in. za pomocą wskaźnika Impact Factor.

Konto proxy - wirtualne konto zarejestrowane w odpowiedniej bazie proxy, które umożliwia konfigurację przeglądarki internetowej komputera działającego poza daną siecią (np. Uniwersytetu Wrocławskiego) w taki sposób, żeby był rozpoznawany jako działający wewnątrz tej sieci.

Lista czasopism punktowanych MNiSW - wykaz wybranych czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za umieszczoną w nich publikację naukową.

Lista Filadelfijska (Master Journal List) - lista czasopism naukowych, które zostały ocenione przez Institute for Scientific Information i są uwzględniane przez jego bazy.

Opis bibliograficzny - charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji.

Przypisy - wydzielone fragmenty tekstu w publikacji, wskazujące na źródło informacji, stanowiące uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo wskazujące dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu.

Science Citation Index (SCI) - baza bibliograficzno-bibliometryczna będąca częścią Web of Science i zawierająca abstrakty oraz informacje o cytowaniach danej publikacji.

Wirtualna Biblioteka Nauki - system udostępniania naukowych baz danych przez Internet, koordynowany przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

Wskaźnik SJR (SCImago Journal & Country Rank) - wskaźnik cytowalności i oglądalności, odnoszący się do czasopism indeksowanych w bazie Scopus.


top