Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Informacje ogólne

Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 52 403
e-mail:


Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00 - 15:00
środa, czwartek: 11:00 - 18:00

UWAGA:
zamówienia na zbiory specjalne są realizowane do godz. 14:00, na zbiory ogólne (czyli księgozbiorów specjalistycznych dotyczących zbiorów specjalnych) i księgozbiory podręczne oddziałów do godz. 14.30.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
mgr Iwona Domowicz 71 37 52 403
Jerzy Hajnisz 71 37 52 403
mgr Marta Lange 71 37 52 403
mgr Anna Skowron-Jaślanek 71 37 52 403


Zadania

Do podstawowych zadań Czytelni Zbiorów Specjalnych należy:

 1. udostępnianie księgozbioru podręcznego czytelni, zbiorów specjalnych (oryginały i kopie), zbiorów ogólnych (czyli księgozbiorów specjalistycznych dotyczących zbiorów specjalnych) i księgozbiorów podręcznych oddziałów zbiorów specjalnych: Oddziału Zbiorów Graficznych, Oddziału Rękopisów, Oddziału Zbiorów Muzycznych, Oddziału Zbiorów Kartograficznych i Oddziału Starych Druków,

 2. prowadzenie ewidencji udostępnianych zbiorów,

 3. informowanie o zbiorach specjalnych i zbiorach ogólnych,

 4. prowadzenie katalogu i księgozbioru podręcznego Czytelni Zbiorów Specjalnych,

 5. współpraca z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów,

 6. współpraca z poszczególnymi oddziałami zbiorów specjalnych.


Księgozbiór podręczny

Księgozbiór podręczny (stan na koniec 2017 r.):

 • druki zwarte: 780 dzieł / 2 291 woluminów

 • mikroformy: 5 tytułów (4 800 mikrofisz)

Księgozbiór podręczny
Czytelnia Zbiorów Specjalnych posiada bogaty księgozbiór podręczny, stale meliorowany i uzupełniany o nowości, z wolnym dostępem do półek. Zbiory stoją w układzie działowym obejmującym: bibliologię, czyli naukę o książce (dzieje książki, drukarstwo, znaki wodne, oprawy, edytorstwo, sztuka książki, historia bibliotek, księgarstwo), bibliografie (uniwersalne, specjalistyczne, retrospektywne), sztukę (architektura, rzeźba, malarstwo, rzemiosło, grafika, fotografia), historię (heraldyka, dzieje Śląska, sfragistyka), biografie, encyklopedie, słowniki i leksykony ogólne i specjalistyczne, muzykę (encyklopedie, leksykony i słowniki muzyki dawnej i współczesnej). Każdą z dziedzin reprezentują podstawowe informatory i źródła z jej zakresu.


Katalogi

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej

Katalogi kartkowe:

 • katalog alfabetyczny i działowy księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych,

 • katalog topograficzny zbiorów (obejmuje druki zwarte d. Oddziału Bibliologicznego i księgozbiory podręczne Oddziału Rękopisów i Oddziału Starych Druków),

 • katalog topograficzny księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych.


Zasady korzystania

Zasady korzystania z Czytelni Zbiorów Specjalnych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu dnia 4 maja 2017.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada jedną z najcenniejszych kolekcji zbiorów specjalnych w Polsce. Ten unikatowy zasób o ogromnej wartości naukowej i badawczej tworzą: rękopisy, korespondencja, kolekcja sztambuchów, inkunabuły, stare druki, zbiory kartograficzne, grafiki, fotografie, pocztówki, ekslibrisy, nuty, druki bibliofilskie.

Poszczególne oddziały zbiorów specjalnych posiadają bogate księgozbiory współczesnej i historycznej literatury specjalistycznej dotyczącej zbiorów specjalnych, wiele publikacji uniwersalnych oraz cennych źródeł do badań.


Użytkownicy księgozbioru podręcznego i ogólnego

Do korzystania z księgozbioru podręcznego i ogólnego oddziałów zbiorów specjalnych oraz Czytelni Zbiorów Specjalnych uprawnione są:

 • osoby pełnoletnie,

 • osoby niepełnoletnie, po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,

posiadające ważny dokument tożsamości i aktualną kartę biblioteczną/czytelnianą.

Użytkownicy mogą korzystać z księgozbioru podręcznego Czytelni na zasadzie wolnego dostępu lub mogą zamówić pozycje z księgozbioru podręcznego oraz ogólnego z poszczególnych oddziałów zbiorów specjalnych.

Użytkownik zobowiązany jest do wpisania się w księdze odwiedzin Czytelni, okazania dyżurnemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości i karty bibliotecznej/czytelnianej i pozostawienia jednego z dokumentów u dyżurnego bibliotekarza, a także do zgłoszenia i okazania przyniesionych ze sobą książek i innych materiałów.


Użytkownicy zbiorów specjalnych

Niektóre kategorie zbiorów tzw. zbiory specjalne udostępniane są w celach naukowo-badawczych osobom zajmującym się pracą naukową:

 • samodzielnym pracownikom naukowym lub naukowo-dydaktycznym oraz osobom posiadającym stopień naukowy doktora;

 • studentom i doktorantom po przedstawieniu pisma polecającego od opiekuna naukowego tzw. Rekomendacji;

 • osobom wykonującym prace na zlecenie instytucji naukowych lub kulturalnych po przedstawieniu Rekomendacji od zleceniodawcy pracy, wyjaśniającej cel i temat prowadzonych badań;

 • w wyjątkowych przypadkach użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów specjalnych za zgodą dyrekcji lub kierowników poszczególnych oddziałów zbiorów specjalnych.

Wszyscy użytkownicy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązani są do wypełnienia Deklaracji użytkownika. Po przyjęciu Deklaracji bibliotekarz sprawdza zgodność oświadczonych danych osobowych w oparciu o dowód tożsamości użytkownika.

Deklaracja i Rekomendacja zachowują ważność przez okres jednego roku kalendarzowego od daty wystawienia.


Zasady korzystania

Miejsca do pracy w czytelni wyznacza dyżurujący bibliotekarz.

Użytkowników obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni wierzchnich okryć oraz wszelkich teczek, toreb, torebek, plecaków, itp.;

 • czytelne wpisanie się do księgi odwiedzin oraz pozostawienie u dyżurnego bibliotekarza karty bibliotecznej;

 • zachowanie ciszy;

 • zakaz spożywania posiłków i napojów;

 • zakaz używania telefonów komórkowych do prowadzenia rozmów;

 • stosowanie się do wszelkich uwag i poleceń dyżurnego bibliotekarza, odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa;

 • w przypadku opuszczenia Czytelni, także na krótki czas, użytkownik jest zobowiązany pozostawić wszystkie materiały u dyżurnego bibliotekarza;

 • w Czytelni, po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza, można korzystać z prywatnego sprzętu elektronicznego;

 • Czytelnia Zbiorów Specjalnych nie wypożycza materiałów bibliotecznych, wynoszenie ich poza Czytelnię jest niedozwolone.

Zamawianie zbiorów

Korzystanie z księgozbioru podręcznego Czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek.

Materiały biblioteczne należy zamawiać komputerowo lub na tradycyjnych rewersach składanych u pracowników Czytelni.

Liczbę złożonych rewersów, godziny zamawiania i czas realizacji rewersów ujmują przepisy zawarte w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Liczba jednorazowo udostępnianych oryginalnych obiektów zbiorów specjalnych jest ograniczona. W przypadku zamawiania większej ilości dzieł wskazane jest wcześniejsze telefoniczne lub korespondencyjne uzgodnienie terminu i trybu realizacji zamówień z odpowiednim oddziałem.

Realizacja zamówień użytkowników odbywa się od poniedziałku do piątku:
na zbiory specjalne do godz. 14:00,
na zbiory ogólne: do godz. 14:30.
Zamówienia złożone odpowiednio po godzinie 14:00 i po godzinie 14:30 są realizowane następnego dnia.


Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień na dzieła z księgozbiorów podręcznych lub księgozbioru ogólnego wynosi około 30 min, w przypadku zbiorów specjalnych ok. 1 godziny i może ulec zmianie z powodu specyfiki zbiorów, stanu zachowania oraz czasu ich bibliotecznego przygotowania do udostępnienia.


Udostępnianie zbiorów specjalnych

Oryginały materiałów posiadających kopie w postaci - mikroform, reprintów lub dokumentów elektronicznych udostępnia się tylko w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
Zgodę na udostępnienie oryginału zamiast kopii może wyrazić kierownik danego oddziału lub Dyrektor Biblioteki.

Kierownicy oddziałów zbiorów specjalnych mogą odmówić udostępnienia użytkownikowi materiałów szczególnie cennych, w złym stanie zachowania lub z powodu czasowej niedostępności dzieł (np. konserwacja lub przygotowanie na wystawę).

W przypadku rękopisów użytkownik wypełnia również metryki dołączone do każdego manuskryptu.

Rękopisy oraz inne zbiory specjalne o szczególnej wartości tzw. cimelia (oznaczone przez kierowników oddziałów zbiorów specjalnych) trzeba zwrócić do godz. 14:30, pozostałe materiały - na kwadrans przed zamknięciem Czytelni.


Rezerwowanie zamówionych materiałów

Materiały biblioteczne są rezerwowane na życzenie użytkownika do czasu ich wykorzystania, nie dłużej niż na okres 3 dni roboczych. Rezerwację można prolongować osobiście, telefonicznie 71 37 52 403 lub e-mailem:


Kopiowanie

Dozwolone jest samodzielne bezpłatne kopiowanie zbiorów własnym aparatem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej (z wyłączeniem rękopisów i starych druków), po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza. Kopiowanie rękopisów i starych druków jest realizowane odpłatnie przez Pracownię Reprografii i Digitalizacji BUWr.


Publikowanie reprodukcji ze zbiorów specjalnych

Publikowanie reprodukcji ze zbiorów specjalnych wymaga pisemnej zgody Dyrekcji i jest odpłatnie. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej wydaje zgodę na publikację i ustala wysokość opłaty.


do góry